معرفی طرح های زمستانه 96 فرهنگسرای شهید خادم الشریعه

با سلام و احترام

فعالیتهای فرهنگسرای شهید خادم الشریعه در زمستان 1396 به شرح زیر تقدیم می گردد.

برنامه های فرهنگسرای شهیدخادم الشریعه درزمستان 96
ردیف   نام پروژه توضیحات
1 شکوه شاهنامه تورگردشگری ازارامگاه فردوسی جهت نخبگان بلوارتوس باهمکاری انجمن صنفی گردشگری مشهد
باتوجه به پژوهشهای های انجام شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی آسیبها وناهنجاریها ی محلات شناسایی
2 سایه به سایه باهمسایه ودراین طرح باکمک شورای اجتماعی محلات نسبت به کنترل چهار آسیب که بیشترین فراوانی رابه خوداختصاص
داده است اقدام می گردد.آسیبها عبارتنداز :پارک خودرو،کبوتر بازی ،سروصدای بچه ها درهنگام استراحت ،
حرکات نمایشی موتورسواران
این طرح بااهداف:
1-تحکیم روابط فی مابین اعضای خانواده،2- افزایش نشاط وشادابی درمیان اعضای خانواده ،3- غنی سازی اوقات فراغت
3 پدروپسر،مادرودختر 4 -تحکیم روابط بین اولیاء و مربیان مدارس 5- ترویج فرهنگ شهروندی درقالب های شادباهمکاری دبیرستانهای بلوارتوس
درمدارس اجراء می گردد.یک مسابقه چندگانه خانوادگی یک روزوطی دومرحله ،مرحله اول درمدارس ومرحله
دوم درفرهنگسراطراحی شده است .
ارائه مفاهیم درقالب هنرازجمله راهکارهای موثردرآموزش فرهنگ شهروندی می باشد،درطرح سدمعبرنکنیم
باهمکاری شورای اجتماعی محلات ومعاونت فرهنگی مناطق 2و10وستادسدمعبرپرداخته ایم ،بدین منظور
4 سدمعبرنکنیم باتشکیل گروههای تئاترواموزش دادن به جوانهای مستعدمفاهیم شهروندی ازجمله عدم سدمعبر درقالب یک نمایش
پانتومیم خیابانی اجراء می گرددهمچنین گروههای آموزش دیده دردیگرحوزه های ترویج شهروندی بازبان هنر
در مدارس ومساجداقدام به اجراء نمایش خواهندنمود.
شیوه جدیدوموثری جهت افزایش سرانه مطالعه باهمکاری 16گروه 5نفره ازکتابیاران افتخاری در بلوارتوس می باشد
5 کتاب در خانه بدین صورت که کتابیارلیست کتابها رابه درب منازل برده سفارش گرفته وازمخزن کتاب رادرب منزل تحویل می دهد
وپس ازمطالعه کتاب را به مخزن برمی گرداند.
ترویج فرهنگ کتاب خوانی ازطریق تهیه بیش از300عنوان ازبرترین رمانهای ایران وجهان درحال انجام است.
دردورهمی فرهنگی محلات مشهد،فرهنگسراتبدیل به پاتوق شده وهرهمیار متولی یک بخش ازبرنامه ها شده ودر
6 عصرا نهای فرهنگی روز پنج شنبه ازساعت 14الی اذان مغرب نسبت به ارائه خدمات اقدام می نمایند.
همیار:یک عنصرفرهنگی دغدغه مند ازاهالی بوده که به صورت رایگان بافرهنگسراهمکاری می کند واین فرهنگسرا
10همیاردارد.
7 مدرسه شکوفایی کاربرروی مدل توسعه نوجوان وآموختن مهارتهای پنج گانه مهم درالزامات کسب وکار
8 مادرانه ایجاد اشتغال (بافت قالی و قالیچه)برای خانم های خانه دار،در کنار کلاسهای آموزشی در حوزه اقتصاد و همسر داری

ارادتمند : محمد ابراهیم حسینیان

مدیر فرهنگسرای شهید خادم الشریعه